Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

Regulamin konkursu „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem”

I. Organizator

1. Organizatorem akcji „Pożyczka w ZAIMO z audiobookiem” („Akcja”) jest Online Media Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310668, dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-258-32-83, wysokość kapitału zakładowego 125.000 złotych (dalej: „Organizator”) we współpracy z KreditechHolding SSL GmbH, Ludwig-Erhard-Strasse 1,20459 Hamburg, Niemcy; Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Hamburg w Hamburgu – HRB 122027., Ust-IdNr. DE282010517 (dalej: „Kreditech”).
2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji oraz prawa i obowiązki uczestników Akcji.
3. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Akcji warunków Regulaminu.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Organizator informuje, że udział Uczestnika w Akcji, a zatem również udostępnienie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, zaś Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Główne założenia Akcji:
a) osoba, która spełni warunki określone w Regulaminie, decydujące o uczestnictwie w Akcji, a w szczególności złoży za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora wniosek o Pożyczkę w Zaimo i ją otrzyma, stanie się uczestnikiem Akcji,
6. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Czas trwania Akcji

1. Akcja trwa od dnia 13.07.2015 r. do dnia wyczerpania puli 200 Audiobooków w Akcji przyznanych Uczestnikom, jednak nie później, niż do dnia 31.08.2015 r. W przypadku wyczerpania Puli Audiobooków w Akcji, Organizator oraz Kreditech poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie internetowej odpowiednio: zaimo.pl/audiobook oraz https://www.optimise.pl/audiobook/
2. Okres na składanie wniosków internetowych o pożyczkę, o których mowa w pkt III.1 lit. c, trwa od dnia 13.07.2015 r. do dnia 31.08.2015 r lub do wyczerpania puli audiobooków.

III. Zasady udziału w Akcji

1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
a) nie posiada żadnego produktu kredytowego oferowanego przez Kreditech (dalej: „Produkt Kreditech”), jak również nie składała wniosku o taki produkt w okresie ostatnich 30 dni przed przystąpieniem do udziału w Akcji;
b) za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora, w okresie o którym mowa w pkt II.1 wypełnieniła i przesłała do Kreditech internetowy formularz wniosku o Pożyczkę (dalej: „Wniosek”). W Akcji nie będą brane pod uwagę wnioski pochodzące z innego źródła w Internecie, niż złożone za pośrednictwem linku trackingowego Organizatora;
c) została jej przyznana przez Kreditech Pożyczka, w wyniku rozpatrzenia Wniosku oraz podjęcia decyzji opartej na dokonanej ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy;
2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Kreditech, osoby zatrudnione przez te podmioty na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Podanie nieprawdziwych danych lub przedstawienie nieprawdziwych dokumentów skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w Akcji łącznie z utratą prawa do audiobooka.

IV. Zadanie

1. Pulę audiobboków, o której mowa w pkt V.1 lit. b) otrzyma 200 pierwszych Uczestników, którzy w okresie trwania Akcji spełnią łącznie poniższe warunki:
a) dokonają pierwszej wymaganej minimalnej splaty zadlużenia na rachunku Pożyczki, po pierwszym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacją i w terminie zawartymi w wyciągu do Pożyczki.

V. Nagrody

1. Nagrodą dla Uczestników w Akcji jest kwota Pula trzech Audiobooków: do ustalenia…
2. Wysłanie Puli 3 audiobooków do Uczestnika nastąpi w terminie 14 dni od dnia spełnienia ostatniego z wymaganych warunków uzyskania Puli trzech audiobooków.
3. Do Uczestnika Organizator wyśle link, zawierający 3 audiobooki do odebrania w sklepie internetowym Nexto.pl
4. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Pulę 3 audiobooków.
5. Audiobooki będą przekazywane wyłącznie w trybie określonym powyżej w Regulaminie.
6. Osoby, które uzyskały prawo do Nagrody w Akcji nie mogą przenieść tego prawa na osoby trzecie.

VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o Pożyczkę oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem telefonicznego biura obslugi klienta lub korespondencyjnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania zgłaszającego reklamację, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Online Media Group Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, z dopiskiem „Akcja Zaimo”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji od Uczestnika, jednak o okres nie dłuższy, niż czas oczekiwania na ww. dodatkowe informacje, o których przekazanie zwrócił się Organizator.
4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.07.2015 r.
5. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.optimise.pl/audiobook-regulamin/ oraz na portalu https://www.zaimo.pl/download/regulamin_audiobook/regulamin_pożyczka%20z%20audiobookiem.pdf